waxa sameeya Isa al Masih yidhaahdo oo ku saabsan Tawreed