waxa sameeya Tawreed yidhaahdo oo ku saabsan Qaabiil iyo Haabiil