Skip to content

Mararka qaarkood waxaa la i weydiiyaa hadii Ilaah runtii filaayo oo uu dalbado 100% addeecid. Waxaan ku doodi karaa oo ku saabsan tan una dhexeeysa dadka, laakiin run ahaantii su’aashan waxaa ka jawaabi doonaa Ilaah, annagu ma’nihin kuwii ka jawaabi lahaa, sidaa darteed halkan waxaan ka soo xulay qaybo ka mid ah Tawreedka oo inoo sheegaya heerka uu le’eg yahay addeecidda Sharciga kaasoo loo baahan yahay, lana filaayo. Waxay ku jiraan hoos. U fiirso sida badan aayaadkiisa iyo sida cad ay yihiin. Aayaadkiisa ayaa waxaa ka buuxa weedho sida ‘taxadir leh u raac’,’DHAMAAN Ammarrada’,”Dhamaan qalbigaaga”,”Had iyo jeer ku amrayaa”,”Wax walba”,”Ammarradii oo dhan”, “Si buuxda u addeec”, “Erayada oo dhan”, “Dhegayso dhamaantood”.

Tani caadiyan ee 100% addeecidda ma doorsoomin, mana isbedelin nabiyadii dambe toona. Ciise Masiix (NNKH) ayaa ku sheegay Injiilka:

Matayos 5:17-19

Sharcigii Hore Iyo Sharciga Ciise

17 Ha u malaynina inaan u imid inaan sharciga ama qorniintii nebiyada baabbi’iyo; uma aan iman inaan baabbi’iyo, laakiin waxaan u imid inaan wada oofiyo 18 Runtii waxaan idinku leeyahay, Intaan cirka iyo dhulku idlaan, xaraf ama dhibic keliya ka idlaan mayso sharciga ilaa ay wada noqdaan. 19 Sidaa darteed kii jebiya qaynuunnadan kuwa ugu yar midkood, oo sidaas dadka u bara, waxaa loogu yeedhi doonaa kan uga yar boqortooyadii jannada, laakiin kii yeela oo bara, waxaa loogu yeedhi doonaa kan weyn boqortooyadii jannada.

Markaasaa Nebi Maxamed (NNKH) waxa uu Xadiis ku yidhi:

Qisadii Abdullah Ibn Cumar uu soo weriyey:… Koox Yuhuudda ayaa u timid oo ku casuumay Rasuulka Alle (NNKH) in Quff. …Waxay ku yidhaahdeen: ‘Cabul Qaasim, mid ka mid ah raggayaga ayaa ka sinaysatay qof dumar ah; sidaa darteed ku dhawaaq ninkanu xukunka iyaga ku soo qor’. Waxay u dhigeen barkin Rasuulka Alle (NNKH) oo ku dul fadhiistay oo wuxuu ku yidhi: “keena Tawreedka”. ka dibna waa loo keenay. Ka dibna wuxuu iska qaaday barkintii hoostiisa taalay isagoo dulsaaray Tawreedka isagoo leh: “Waxaan rumeysanahay adiga oo dhexdaada ku yaal iyo isaga kaa shaaca ka qaaday” sunankiisa Abu Daawuud Book 38, No.4434:

Oo taasoo keliya ayaa macno samaynaysa. Ilaah ayaa diyaarinaya Jannada – iyo tani waa meel qumman oo quduus ah – halkaas oo uu yahay. Halkaas askar ma jiri doonaa, ciidamo aan lahayn, handarraabbyo aan lahayn – oo aan lahayn waardiyayaasha aan haysano maanta si ay inooga badbaadiyaan dembiyada midba midka kale ilaaliyo. Taasi waa sababta ay u noqon doontaa janno. Laakiin waa inay sii ahaataa meel kaamil ah, oo ay keliya geli karaan dadka kaamilka ah – kuwii Raacay ‘dhan’ ammarrada ‘Had iyo jeer’, ‘Si buuxda’, iyo ‘in wax walba’.

Halkan waa waxa Tawreedku uu leeyahay oo ku saabsan ilaa xadka addeecidda sharciga loo baahan yahay .

Laawiyiintii 18:4-5

Waxaad samaysaan xukummadayda, oo waxaad dhawrtaan qaynuunnadayda si aad iyaga ugu dhex socotaan, waayo, aniga ayaa ah Rabbiga Ilaahiinna ah.

Haddaba sidaas daraaddeed idinku waa inaad dhawrtaan qaynuunnadayda iyo xukummadayda, oo ninkii sameeyaana iyaguu ku noolaan doonaa, waayo, aniga ayaa Rabbiga ah.

Laawiyiintii 25:18

18 Haddaba sidaas daraaddeed waa inaad qaynuunnadayda yeeshaan, oo aad xukummadaydana dhawrtaan oo yeeshaan, oo markaasaad dalka ammaan ku degganaan doontaan.

Laawiyiintii 26:3

Haddaad qaynuunnadayda ku socotaan, oo aad amarradayda dhawrtaan oo yeeshaan,

Tirintii 15:39-40

39 Oo wuxuu idiin noqonayaa faraq aad fiirsataan oo aad Rabbiga amarradiisii oo dhan ku xusuusataan inaad samaysaan, si aydaan u raacin qalbigiinna iyo indhihiinna aad daacadnimola’aan ku raaci jirteen,

40 laakiinse aad xusuusataan oo aad samaysaan amarradayda oo dhan, oo aad quduus uu ahaataan Ilaahiinna.

Sharciga Kunoqoshadiisa 5:27

27 Haddaba adigu u dhowow oo soo maqal kulli waxa Rabbiga Ilaaheenna ahu odhan doono oo dhan, oo noo soo sheeg kulli waxa Rabbiga Ilaaheenna ahu kuu sheegi doono oo dhan, oo annana markaasaannu maqlaynaa oo yelaynaa.

Sharciga Kunoqoshadiisa 11:13

13 Oo haddaad aad u dhegaysataan amarrada aan maanta idinku amrayo oo ah inaad Rabbiga Ilaahiinna ah jeclaataan oo aad isaga ugu adeegtaan qalbigiinna oo dhan iyo naftiinna oo dhan

Sharciga Kunoqoshadiisa 11:32

32 Oo waa inaad dhawrtaan oo wada yeeshaan qaynuunnada iyo xukummada aan maanta idin hor dhigayo oo dhan.

Sharciga Kunoqoshadiisa 12:28

28 Dhawra oo dhegaysta erayadan aan idinku amrayo oo dhan, si aad idinka iyo carruurtiinna idinka dambaysaba weligiin u nabdoonaataan, markaad yeeshaan waxa wanaagsan oo ku qumman Rabbiga Ilaahiinna ah hortiisa.

Sharciga Kunoqoshadiisa 13:18

18 markaad dhegaysataan Rabbiga Ilaahiinna ah codkiisa, inaad xajisaan amarradiisa aan maanta idinku amrayo oo dhan, oo aad samaysaan waxa ku qumman Rabbiga Ilaahiinna ah hortiisa.

Sharciga Kunoqoshadiisa 15:5

haddii keliyahoo aad aad u dhegaysataan codka Rabbiga Ilaahiinna ah, oo aad dhawrtaan oo yeeshaan amarkiisa aan maanta idinku amrayo oo dhan.

Sharciga Kunoqoshadiisa 26:14

14 Oo iyaga wax kama cunin anoo barooranaya, waxna kama qaadan anigoo nijaas ah, qof dhintayna wax ugama siin. Waan dhegaystay codkii Rabbiga Ilaahayga ah, oo waxaan sameeyey wixii aad igu amartay oo dhan.

Sharciga Kunoqoshadiisa 28:1

Barakooyinka Ay Helaan Kuwa Ilaah Addeeca

28 Oo haddaad aad u dhegaysataan codka Rabbiga Ilaahiinna ah, oo intaad xajisaan aad yeeshaan amarradiisa aan maanta idinku amrayo oo dhan, Rabbiga Ilaahiinna ahu wuxuu idinka wada sare marin doonaa quruumaha dunida oo dhan.

Sharciga Kunoqoshadiisa 28:15

Inkaaraha Ku Dhaca Kuwa Aan Ilaah Addeecin

15 Laakiinse haddaydnan dhegaysan codka Rabbiga Ilaahiinna ah, inaad xajisaan oo aad wada yeeshaan amarradiisa iyo qaynuunnadiisa aan maanta idinku amrayo, markaas inkaarahan oo dhammu way idinku soo degi doonaan oo idin soo gaadhi doonaan.

Sharciga Kunoqoshadiisa 30:2

oo aad Rabbiga Ilaahiinna ah u soo noqotaan oo aad idinka iyo carruurtiinnuba qalbigiinna oo dhan iyo naftiinna oo dhan ku addeecdaan codkiisa iyo waxyaalahan aan maanta idinku amrayo oo dhan,

Sharciga Kunoqoshadiisa 30:8

Oo idinna waa inaad soo noqotaan, oo aad addeecdaan codka Rabbiga, oo aad yeeshaan amarradiisa aan maanta idinku amrayo oo dhan.

Sharciga Kunoqoshadiisa 30:10

10 haddaad addeecdaan codka Rabbiga Ilaahiinna ah oo aad xajisaan amarradiisa iyo qaynuunnadiisa ku qoran kitaabkan sharciga, iyo haddaad Rabbiga Ilaahiinna ah ugu soo noqotaan qalbiga oo dhan iyo nafta oo dhan.

Sharciga Kunoqoshadiisa 32:46

46 oo wuxuu ku yidhi, Qalbigiinna ku qabsada kulli erayadan aan maanta idiin sheegay oo dhan, kuwaasoo aad carruurtiinna ku amri doontaan si ay u dhawraan oo u wada yeelaan sharcigan erayadiisa oo dhan.