waxa aanu Quraanka yidhaahdo oo ku saabsan Kitaabka Quduuska ah